ÅRSMØTE I FTK 5. FEBRUAR 2020:

Årsmøtet ble avholdt på Gressvik Røde Kors-hus onsdag 5.februar med 22 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Møtet ble lovlig åpnet av klubbens leder Jan-Ivar Aasen. Medlemmer som hadde gått bort i løpet av 2019 ble minnet med ett minutts stillhet.

Årsmøtet ble avviklet på en ryddig måte av møteleder, Ivar Vallestrand. Årsberetningen ble lest opp av klubbens sekretær, Berit Sørfjord. Beretningen viste stor aktivitet i klubben siste året. Regnskapet for 2019 viste et overskudd på kr 4.361.-. Regnskapet ble enstemmig vedtatt etter at kasserer hadde orientert detaljert om de forskjellige regnskapsposter. Når det gjelder budsjettet for 2020 var styrets forslag at det musikalske må prioriteres i tiden framover, bl.a  i form av mere opplæring generelt, opplæring spesielt for barn, og at klubben bør være aktiv med sikte på rekruttering. Årsmøtet ga sin fulle tilslutning til styrets forslag og målsetning. 

 
Det nye styret (bildet over) består av flg. personer: Paul-Arne Sørfjord (leder), Solveig Andreassen (nestleder), Anne-Mari Nøkleby (kasserer), Berit Sørfjord (sekretær), Finn Christiansen (styremedlem), Jorid Østeby Halvorsen (varamedlem).

Jan-Ivar Aasen gikk ut av styret, og ble takket for sin innsats gjennom flere år med en liten gave. Anne-Liv Forsetlund, Laila Edvardsen og Edgar Jensen fikk diplom og blomster for 10- års medlemsskap i klubben. Jan-Ivar Aasen fikk diplom og blomster for 50 -års medlemsskap (se bilder under). 


Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte og det ble servert brus og pizza.

(Tekst og bilder: Jan-Ivar Aasen og Edgar Jensen)